Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

 1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji, zgłoszeń reklamacyjnych dokonuje się na adres e-mail: ekostone1@onet.pl , w temacie wpisując REKLAMACJA, bądź pisemnie, na adres Ekostone Roksana Woropaj, Biskupice 4a, 78-425 Biały Bór. Do wysyłanego zgłoszenia należy załączyć wypełniony formularz reklamacyjny, który jest dostępny na stronie stronie www.ekostone.pl . W formularzu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury, paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego, w którym opisano rodzaj uszkodzeń. Dokument powinien być opatrzony podpisem i pieczątką kuriera oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim. Zapis nie dotyczy Kupującego będącego Konsumentem.
 4. Jeśli Kupujący będący Konsumentem zauważy, w chwili odbioru przesyłki, że paczka posiada uszkodzenia, zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera.
 5. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć odpowiednio zabezpieczony i zapakowany reklamowany towar na adres Sklepu: Ekostone Roksana Woropaj, Biskupice 4a, 78-425 Biały Bór.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania towaru przez Sklep.
 7. Koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Kupujący. Rekomendujemy wysyłkę w trybie ekonomicznym.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1 . Kupujący, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar nie może nosić znaków używania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres sklepu: Ekostone Roksana Woropaj, Biskupice 4a, 78-425 Biały Bór  lub elektronicznie na adres e-mail: ekostone1@onet.pl . Kupującemu, który jest Konsumentem Sklep niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 1. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny tutaj: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html
 2. Zwrotu odpowiednio zabezpieczonego i zapakowanego towaru należy dokonać w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Sklepu, o którym mowa w pkt.1.
 3. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.
 4. Sklep zwraca Kupującemu cenę towaru i koszt przesyłki od Sprzedawcy do Kupującego, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot środków nastąpi przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innej formy zwrotu poniesionych przez Kupującego kosztów.