Regulamin sklepu
 • 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Sklep internetowy stronie www.ekostone.pl (dalej Sklep) jest prowadzony przez firmę Ekostone Roksana Woropaj, z siedzibą w
  Biskupice 4a, 78-425 Biały Bór zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 673-17-93-343, REGON: 320428109, który jest stroną umowy sprzedaży, Sprzedawcą, właścicielem sklepu oraz administratorem danych osobowych.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
  Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
 3. Kupującym jest osoba, która złożyła zamówienie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu (dalej Regulamin). Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję: „Akceptuję warunki regulaminu sklepu internetowego stronie www.ekostone.pl”, przed złożeniem zamówienia.
 5. Sklep ma prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian.
 6. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu, z oznaczeniem tych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów, obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Wysyłki realizowane są na terenie wybranych krajów Unii Europejskiej. Do każdego zamówienia sklep dołącza Fakturę VAT. Faktury VAT wystawiane są tylko na adres Kupującego znajdujący się w obszarze terytorialnym Unii Europejskiej.
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 • 2 OFERTA
 1. Ceny produktów w Sklepie wyrażone są w polskich złotych [PLN] i są cenami zawierającymi należne podatki i cła. Koszt dostawy towaru uwidoczniony jest odrębnie na stronie w zakładce Koszty dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 2. Sklep ma prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Warunki oferty promocyjnej zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu.
 • 3 PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową sklepu: stronie www.ekostone.pl
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia”, znajdującego się na stronie internetowej sklepu oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 3. Sprzedaż będzie dokonywana na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu składania zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma automatyczną informację zwrotną, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.
 5. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. W takim wypadku prosimy o kontakt ze Sklepem via e-mail: ekostone1@onet.pl bądź telefonicznie: +48 668 418 622.
 6. Zamówienie wiąże Kupującego jako oferta od jego złożenia, jeżeli:
 • wypełnił zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako niezbędne do wypełnienia i wysłał zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą na stronie internetowej sklepu oraz
 • zaakceptował warunki Regulaminu zgodnie z informacją zawartą w rejestracji zamówienia oraz
 • Sklep niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia dokonał jego rejestracji i potwierdził jego otrzymanie.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. O odmowie lub anulowaniu realizacji zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony na adres e-mail, z którego złożył zamówienie.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep wyśle do Kupującego wiadomość, na adres e-mail podany przez Kupującego, bądź skontaktuje się telefonicznie z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 3. Sklep stronie www.ekostone.pl uznaje za wiążące podanie przez Kupującego adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Kupującego, do momentu, kiedy przesyłka jest jeszcze w sklepie. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
 4. W przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo. W przypadku nie doręczenia przesyłki z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego i zwrotu jej do nadawcy, koszt powtórnego nadania zamówionego towaru wynosi 30 zł za każdą paczkę. Jest to koszt ponoszony przez Sklep, na który składają się: koszt przesyłki zwrotnej oraz koszt kolejnego nadania.
 • 4 FORMY PŁATNOŚCI
 1. Płatność za zamówiony towar w sklepie stronie www.ekostone.pl następuje:
 • za pobraniem przy odbiorze towaru
 • za pomocą płatności online. Forma płatności elektronicznej obsługiwana jest przez Przelewy24.
 • za pomocą karty płatniczej:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. Za datę zapłaty w przypadku przelewu uważa się datę uznania rachunku Sprzedającego.
 • 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w dni robocze, odpowiednio do wybranej przez Kupującego formy płatności:
 2. a)     płatne przy odbiorze – w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia,
 3. b)     kartą płatniczą – po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,
 4. c)      za pomocą e-płatności – w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia.
 5. Zamówienia są realizowane na terenie wybranych krajów Unii Europejskiej, za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Kupującego.
 6. O etapach realizacji zamówienia Kupujący będzie na bieżąco informowany via e-mail na adres podany przez niego podczas składania zamówienia.
 7. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę przekazania towaru przewoźnikowi.
 8. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, za datę zrealizowania zamówienia uważa się dzień dostarczenia towaru Kupującemu.
 9. Kupujący ma prawo sprawdzić stan towaru przy jego odbiorze od przewoźnika pod kątem ustalenia, czy nie jest uszkodzony.
 10. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych.
 11. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, wraz z towarem otrzymuje on pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, określające datę, rodzaj, przedmiot oraz cenę.
 • 6 KOSZTY PRZESYŁKI TOWARU
 1. Koszty przesyłki towaru i inne koszty zaakceptowane w formularzu zamówienia ponosi Kupujący.
 2. Koszty przesyłki towaru i inne koszty zostaną wskazane na formularzu zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za towar.
 3. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie www.ekostone.pl w zakładce „Koszty dostawy”.
 • 7 REKLAMACJE
 1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji, zgłoszeń reklamacyjnych dokonuje się na adres e-mail: ekostone1@onet.pl , w temacie wpisując REKLAMACJA, bądź pisemnie, na adres Ekostone Roksana Woropaj, Biskupice 4a, 78-425 Biały Bór. Do wysyłanego zgłoszenia należy załączyć wypełniony formularz reklamacyjny, który jest dostępny na stronie stronie www.ekostone.pl . W formularzu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury, paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego, w którym opisano rodzaj uszkodzeń. Dokument powinien być opatrzony podpisem i pieczątką kuriera oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim. Zapis nie dotyczy Kupującego będącego Konsumentem.
 4. Jeśli Kupujący będący Konsumentem zauważy, w chwili odbioru przesyłki, że paczka posiada uszkodzenia, zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera.
 5. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć odpowiednio zabezpieczony i zapakowany reklamowany towar na adres Sklepu: Ekostone Roksana Woropaj, Biskupice 4a, 78-425 Biały Bór.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania towaru przez Sklep.
 7. Koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Kupujący. Rekomendujemy wysyłkę w trybie ekonomicznym.
 • 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1 . Kupujący, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar nie może nosić znaków używania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres sklepu: Ekostone Roksana Woropaj, Biskupice 4a, 78-425 Biały Bór  lub elektronicznie na adres e-mail: ekostone1@onet.pl . Kupującemu, który jest Konsumentem Sklep niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 1. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny tutaj: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html
 2. Zwrotu odpowiednio zabezpieczonego i zapakowanego towaru należy dokonać w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Sklepu, o którym mowa w pkt.1.
 3. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.
 4. Sklep zwraca Kupującemu cenę towaru i koszt przesyłki od Sprzedawcy do Kupującego, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot środków nastąpi przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innej formy zwrotu poniesionych przez Kupującego kosztów.
 • 9 DANE OSOBOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego www.ekostone.pl oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./
 2. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Sklep w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty.
 3. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji zamówienia.

4.Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej.

 1. W przypadku sporów Strony będą dążyły do polubownego zakończenia sprawy. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży, których stroną pozostaje przedsiębiorca, jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
 2.  W przypadku, gdy stroną umowy jest Konsument, spory zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. Zm).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny ( tj. Dz.U.2014 poz.121), ustawy z dnia 30.05.2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie ich w całości lub w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów firmowych są własnością firmy: Ekostone Roksana Woropaj, natomiast pozostałych produktów są własnością ich producentów i są wykorzystywane tylko w celach informacyjnych.